De Omgevingswet 1 januari 2024 van start: ben jij er klaar voor?

Na jarenlange uitstel moet de Omgevingswet op 1 januari 2024 nu écht worden ingevoerd. Dat was deze maand de uitkomst van een stemming in de Eerste Kamer. In deze blog gaan we dieper in op het belang van de wet en hoe we jou helpen aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

De Omgevingswet is bedoeld om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen. Het effect zou een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving moeten zijn. Door middel van overzichtelijke regels kunnen gemeenten de leefomgeving daardoor meer in samenhang inrichten, dus ook op het gebied van milieu, natuur en water.

Het DSO: belangrijk, maar ook een reden van uitstel

Bij de implementatie van de Omgevingswet speelt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) een belangrijke rol. Dit is een digitaal loket waarin snel kan worden opgezocht wat in de fysieke leefomgeving is toegestaan en waarop vergunningsaanvragen kunnen worden ingediend. Het is daarmee een opvolger van het Omgevingsloket online (OLO), de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl. Het succes of falen van de Omgevingswet is onlosmakelijk verbonden met het DSO.

Het verbinden en samenwerken van actoren (initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden) staat centraal in de nieuwe wet, en het DSO moet dit mogelijk maken. Afgelopen jaren bleek het systeem echter nog niet stabiel genoeg. Reden dus voor uitstel. Inmiddels lijkt het erop dat het platform op 1 januari 2024 kan worden gelanceerd, samen met het ingaan van de omgevingswet.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou als informatie-specialist?

Het ingaan van de wet heeft een flinke impact op het werk van informatieprofessionals. Overheden worden verplicht om een aantal lokale systemen aan te sluiten op de landelijke voorzieningen van het DSO om informatie uit te wisselen. Het gaat dan om:

  • Het zaak- of vergunningensysteem: om vergunningaanvragen en meldingen te ontvangen uit het Omgevingsloket (onderdeel van het DSO).
  • Het plansysteem: om Omgevingswetbesluiten te publiceren en juridische regels beschikbaar te maken in het Omgevingsloket.
  • Het regelbeheersysteem: om toepasbare regels beschikbaar te stellen voor het onderdeel Aanvragen in het Omgevingsloket.

Veel overheidsinstellingen zijn al een tijd druk bezig met de voorbereidingen op deze aansluitingen. In samenwerking met ketenpartners worden tal van processen heringericht. Daarbij komen ook nieuwe standaarden kijken, die vragen om technische aanpassingen op het gebied van informatiebeheer.

Decos ondersteunt bij koppelingen met het DSO

Voor een goede werking van het DSO is het van belang dat de landelijke voorzieningen worden aangesloten op software binnen uw organisatie. Dat gaat veelal om taakspecifieke applicaties, zoals een VTH-systeem. Maar ook JOIN kan hierin een rol spelen. Decos ondersteunt jouw organisatie daar uiteraard bij, en wel met de volgende koppelingen: 

  • Het aanleggen van de STAM-koppeling. De 'Standaard Aanvragen en Melden' beschrijft de koppelvlakken die een rol spelen bij het indienen van een vergunningsaanvraag of een melding in het Omgevingsloket. Dit maakt het mogelijk om een aanvraag, inclusief bijbehorende bestanden, te laten ‘landen’ in JOIN Zaak & Document. Ook worden wijzigingen of intrekkingen die binnenkomen in het Omgevingsloket via de STAM-koppeling verwerkt in JOIN.
    • De STAM-koppeling is indien gewenst uit te breiden met de zogenoemde doorstuurfunctionaliteit waarmee (verkeerd ingediende) aanvragen doorgezet kunnen worden naar een andere organisatie. Daarin onderscheiden we 'wijzigen bevoegd gezag' en 'wijzigen behandeldienst'.

  • Het DSO beschikt over de mogelijkheid om samen te werken aan bijvoorbeeld vergunningsaanvragen met ketenpartijen, zoals veiligheidsregio’s, waterschappen en omgevingsdiensten. Dit gebeurt bij voorkeur vanuit het zaak- of vergunningensysteem van je eigen organisatie. De DSO-SWF-koppeling maakt dit mogelijk.

Het is mogelijk om beide koppelingen te realiseren voor JOIN, al verschilt het per organisatie hoe ze hier gebruik van willen maken. Daarom zijn we bezig met een inventarisatie van de wensen. Wil jij binnenkort JOIN koppelen aan het DSO? Laat dat dan weten via deze pagina.